Haiku

Eating our zongzi,
we watch the dragonboats race.
端午節快樂!